RAD CALENDAR

แนะนำสถานที่ RAD CALENDAR

ข้อความทราบในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การลงข่าวประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระเบียบและ เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจมากที่สุด กรุณากรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วน

  1. ข้อความที่ทำถูกต้องตามกติกาจะได้รับการนำขึ้นแสดงในเว็บไซต์หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
  2. ควรระบุ ข้อมูลผู้ลงประกาศที่ชัดเจน ครบถ้วน เช่น หัวข้อข่าว เนื้อหา เบอร์ติดต่อ หรืออีเมล์
  3. เมื่อข่าวได้รับการยืนยันหรือผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วจะมีอีเมล์แจ้งกลับไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้
  4. เนื้อหาข่าวประชามัมพันธ์ต้องมีเนื้อหารที่เหมาะสมไม่ละเมิดศีลธรรมหรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง