-
-
EVENT

.:: กติกา ::.

.:: ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุก ::.

1. การลงทะเบียนร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมนี้ให้ครบถ้วน สำหรับผู้ร่วมเคยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนร่วมสนุกเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วสามารถร่วมสนุกได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น)

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ และมี Passport ที่สามารถใช้เพื่อการเดินทางได้ทันที โดยมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุถึงวันเดินทาง

3. การร่วมกิจกรรมผ่านทาง BEC-Tero Radio App สำหรับผู้ฟัง RAD RADIO.FM
i) ผู้ร่วมกิจกรรมทำการลงทะเบียนร่วมสนุกตามที่แจ้งในข้อ (1)
ii) ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องแชร์ Feeling Sticker พร้อมภาพกิจกรรม "RAD RADIO GOES ULTRA" ขณะที่ได้ยินเพลงของของ DJs และ Producer เพลงแนว EDM เล่นอยู่ทาง RAD RADIO.FM ผ่าน BEC-Tero Radio App ไปบน Instagram ของผู้ร่วมกิจกรรมเองตามบัญชีผู้ใช้ (Instagram Account) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แบบสาธารณะแล้วพิมพ์ข้อความติดแฮชแท็ก #RADRadioGoesUltraKR และ #RADRadioFM
iii) ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแชร์ได้มากกว่า 1 ครั้งหรือจะแชร์เพียง 1 ครั้งต่อ 1 เพลงก็ได้เช่นกัน แล้วเมื่อได้ยินเพลงของ ของ DJs และ Producer เพลงแนว EDM พร้อมภาพ กิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม "RAD RADIO GOES ULTRA" แสดงขึ้นมาในครั้งต่อไปก็สามารถแชร์ได้ใหม่ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้
iv) ผู้ร่วมกิจกรรมที่ฟังและแชร์บ่อยครั้งมากจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นเข้ารอบสัมภาษณ์มากขึ้น โดยทางทีมงานจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเข้ารอบสัมภาษณ์ จำนวน 20 คน และจะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับกิจกรรม "RAD RADIO GOES ULTRA"

4. ระยะเวลาการร่วมสนุกผ่านทาง BEC-Tero Radio App ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนและร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 พฤษภาคม 2560

5. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ร่วมสนุกผ่านทาง BEC-Tero Radio App และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนจะมีสิทธิ์ได้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์และลุ้นเป็น 1 ในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับกับทริป กิจกรรม "RAD RADIO GOES ULTRA" ระหว่างวันที่ 8 - 13 มิถุนายน 2560 โดยผู้โชคดีจะได้รับ
- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-โซล โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จำนวน 1 ที่นั่ง
- แพคเกจทัวร์พร้อมที่พัก ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 6 วัน 4 คืน
- บัตรชมงาน Ultra Korea 2017 แบบ General Admission 2 Day Combo รอบการแสดงในวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2560 จำนวน 1 ใบ
หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด บีอีซีเทโร-เรดิโอ ไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศเกาหลีใต้ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นหลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศเกาหลีใต้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

6. ประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทางหน้าเว็บกิจกรรมที่ www.radradio.fm

7. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทั้งหมดจะต้องเดินทางมาเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลกับคณะกรรมการตามเวลาที่กำหนดไว้ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยทางทีมงานจะติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง หากไม่สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ที่กำหนดได้จะถือว่าสละสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

8. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง โดยทาง บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีชื่อและนามสกุลตามจริง 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น หากชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับเอกสารทางราชการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าว และมอบสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน

9. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสัมภาษณ์ จะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดมาเป็นหลักฐานในการเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด

10. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นผู้โชคดีจำนวน 2 ท่านจะได้ร่วมเดินทางไปกับทริปกิจกรรม "RAD RADIO GOES ULTRA" ระหว่างวันที่ 8 - 13 มิถุนายน 2560 โดยทางทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ทางหน้าเว็บกิจกรรมที่ www.radradio.fm

11. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์และ/หรือได้เป็นผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางไปกับทริป กิจกรรม "RAD RADIO GOES ULTRA" จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้

12. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ

14. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์และผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางไปกับทริปกิจกรรม "RAD RADIO GOES ULTRA" ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

15. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

16. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือ

17. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า