-
-
EVENT

.:: กติกา ::.

1. การลงทะเบียนร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมนี้เท่านั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน สำหรับผู้ร่วมเคยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ จะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนร่วมสนุกเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วสามารถร่วมสนุกได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น)

2. การร่วมกิจกรรมผ่านทาง BEC-Tero Radio App สำหรับผู้ฟัง Eazy FM 105.5 และ Rad Radio.FM
2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมทำการลงทะเบียนร่วมสนุกตามที่แจ้งในข้อ (1)
2.2 ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องโพสต์คลิปของคุณ จะเต้น จะร้อง หรือ หรือ Cover เพลงของ Britney พร้อมใส่ #BritneyBKK และ #EazyFMxRadRadio แล้วโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียของผู้ร่วมกิจกรรมเองตามบัญชีผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตั้ง profile ให้เป็นแบบ Public (สาธารณะ)
2.3 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์คลิปได้มากกว่า1 ครั้ง หรือมากกว่า 1 เพลง และสามารถโพสต์ได้ใหม่ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้
2.4 ทางทีมงานจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเพื่อคัดเลือกผู้โชคดีที่จะได้รับบัตรคอนเสิร์ต Britney Spears Live in Bangkok 2017 จำนวน 2 ใบทั้งหมด 7 รางวัล

3. ระยะเวลาการร่วมสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนและร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 5-18 มิถุนายน 2560

4. ประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ต วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ทางหน้าเว็บกิจกรรมที่ www.eazyfm.com และ www.radradio.fm

5. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีทางทีมงานติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดเรื่องการรับของรางวัลให้ทราบอีกครั้ง หากไม่มารับของรางวัลตามช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

6. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีชื่อและนามสกุลตามจริง 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น และต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมตัวจริงมาใช้สำหรับติดต่อขอรับของรางวัล หากชื่อและนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับเอกสารทางราชการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าว และมอบสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน

7. ของรางวัล จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้

8. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดกำหนดไว้ทุกประการ

10. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นบัตรคอนเสิร์ต Britney Spears ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดโดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

11. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

12. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือ

13. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า