EVENT

.:: ผู้โชคดี ::.

1. ปวีย์ธิดา นิยมวัฒนพงษ์

2. นภาพร หงษ์หิน

3. Pongsakorn Sungnoi

4. สุภาดี ชาลี

5. มานน สิริอนันต์

ทั้งนี้ผู้โชคดีจะต้องไปรับบัตรด้วยตนเอง ณ จุดลงทะเบียนบริเวณหน้างาน
ในวันที่ 8 ธันวาคม นี้ ที่ LIVE PARK พระราม 9

และโปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงซึ่งจะต้องมีชื่อตรงตามรายชื่อผู้โชคดีที่ประกาศไว้
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับบัตร โดยสามารถลงทะเบียนรับบัตรได้ระหว่างเวลา 15.30 - 17.30 น. เท่านั้น